Kurumsal


KYC Politikamız

Arsinex müşterileri’ne yürürlükte bulunan yasalar uyarınca en iyi ve güvenilir hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda oluşturulan Arsinex Müşterini Tanı Politikası’nın (“KYCPolitikası”) amacı; risk temelli bir yaklaşımla Arsinex bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 14 Ocak 2008 tarihili, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu KYC Politikası kapsamında, faaliyetlerinin yürürlükte bulunan yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler, www.arsinex.com adresinden erişilen platforma (“Site”) üye olan ve Site’ de sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu KYC Politikası içerisindeki hususları kabul eden gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. (“Müşteri”)

Arsinex, işbu KYC Politikasını uluslararası standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlamıştır.


1. Kimlik Doğrulama

Arsinex, işbu KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemle başvurmaktadır.

 • Müşteri kimliğini doğrulama.
 • Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma.
 • üşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme.
 • Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma.
 • Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme.

  KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Arsinex arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanacaktır. Müşteri ile Şirket hizmet ilişkisi kurulurken Müşteri’nin Şirket’e ait Site’ ye üye olma amacı ve bu Site’ de yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir. Müşteri kimlik doğrulama prosedürü aşağıdaki hallerde işletilecektir.

 • Her türlü hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak; ayrıca
 • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 1.000.000 TL eşit veya fazla ise;
 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 1.000.000 TL eşit veya fazla ise;
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak;

Site üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

Müşteri’nin kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde, Arsinex Arsinex gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek için bütün önlemleri almaktadır.

Arsinex, yürürlükteki mevzuat uyarınca Site ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren 12 Yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde resmi kurumlara ibraz edecektir.


2. Hizmet İlişkisi Kurulmayacak Müşteriler

Arsinex'in KYC Politikası uyarınca, aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ile herhangi bir hizmet ilişkisi kurmayacaktır.

 • Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler
 • Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler
 • Suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler
 • Kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilmediği durumlarda
 • Para aklama için Arsinex'in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler,
 • Yasadışı bahis, kumar işlemleri

3. Hizmet İlişkisi Kurulmadan Önce Hakkında Birtakım Tedbirler Alınacak Müşteriler

Arsinex'in Müşteriler’ e risk temelli yaklaşımı sonucunda aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ve işlemler yüksek risk kategorisinde tanımlanmış olup detaylı bir inceleme sürecinden geçirilecektir.

 • Siyasi nüfuz sahibi kişiler
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Dernekler, Vakıflar, Yardım Kuruluşları vb.)
 • Kripto para faaliyetlerinin yasaklandığı ve oldukça kısıtlandığı ülke veya bölgelerde bulunan gerçek kişiler
 • Miktarı yüksek işlemler

Yukarıda bahsi geçen Müşteriler ve işlemler bakımından, hizmet ilişkisi kurulmadan önce veya ilgili işlem gerçekleştirilmeden önce Şirket üst düzey yöneticisinden izin alınması gerekmektedir. Müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmadan önce, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında bilgi sağlanmalı, bu kapsamda Müşteri hakkında herhangi bir resmi kurum nezdinde soruşturma başlatılmadığından veya ilgili bir soruşturma başlatıp bir ceza uygulamadığından kamu kaynakları kullanılarak emin olunmalıdır.
Detaylı bilgi için [email protected] mail adresinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Arsinex

AML Politikası

1.Şirket

Arsinex Yazılım Teknoloji Ltd.Şti.("Arsinex"),Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve ticari hayatına yasalara tam riayet ile devam eden bir kripto para borsasıdır.

2.Amaç

Arsinex'in amacı, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda uygulanacak usul ve esasları belirleyen kanuna ve ilgili mevzuata riayet ederek işbu suça engel olmak ve önlemektir. Bu politikanın amacı, kara para aklama ve terörizm finansmanı ile mücadele için Arsinex tarafından genel çerçeveyi oluşturmaktır. Arsinex,Kara Para Aklamayı Önleme Politikasının amacı, risk temelli bir yaklaşımla Arsinex bünyesindeki müşterileri, (“Web sitesine üye olan ve web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi”) işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştıracak ortam oluşmasını engellemek, bu doğrultuda çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 14 Ocak 2008 tarihli, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası (73/2009 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekli ile) başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir. Arsinex,kara para aklama konusunda yüksek standartlara sahip olmayı ve terörizmin finansmanına (“AML Politikası’) uygunluğa karşı kararlıdır ve para aklama veya terör finansmanı için ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanılmasının önlenmesinde yönetiminin ve çalışanlarının bu standartlara uymalarını amaçlar.

3.Kara Para Aklama ve Terörizm Finansmanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008 tarihli Otuzbir’inci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Kara Para Aklama

Aklama suçu, genel olarak öncül suçlardan elde edilen gelirlerin, yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlem olarak tanımlanabilir. Terörizmin Finansmanı Terörist eylemlerde bulunmak için veya bunların terörist eylemde bulunmak için kullanılacağını bilerek ve isteyerek hangi şekilde olursa olsun, doğrudan veya dolaylı olarak kasten mali kaynak temini veya toplanmasını anlatır.

4.AML Protokolü

Arsinex, AML Politikasını uluslararası standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlamıştır.

4.1.Müşterini Tanı (Know Your Customer) ve Doğrula

Ticari ilişkilere girişte müşterilerin resmi olarak tanımlanması, hem kara para aklama ile ilgili düzenlemeler hem de KYC politikası için hayati bir unsurdur.
Arsinex, uyguladığı Politikalar uyarınca yürürlükteki mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır.

 • Müşteri kimliğini doğrulama
 • Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma
 • Başkası adına ve/veya hesabına hareket edilip edilmediğinin tespiti
 • Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
 • Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma

Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri işlemlerini ve diğer müşterileri izleme.

4.2.Risk Değerlendirmesi

Kara para aklama veya terör finansmanı amacıyla finansal sistemin kullanılmasının önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler finansal kuruluşların kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadelede risk bazlı bir yaklaşım almalarını gerektirmektedir. Risk değerlendirmesi, Arsinex AML Protokolünün kritik bir parçasıdır. Arsinex,olarak izlenilen belli başlı prosedürler mevcut olmakla birlikte, uygulanan bu prosedürler Arsinex'in kendi iç denetimi ile denetlenmektedir. Mevcut AML Politikasının en iyi şekilde işleyerek hizmet vermesi Arsinex için öncelikli önem taşımaktadır. Amaçlanan hedeflere ulaşılması bakımından alınan önlemler şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Müşterilere ait bilgileri ve belgeleri kontrol etmek, tamamlamak ve güncellemek
 • Kripto para alım-satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgileri saklamak
 • Müşteri tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığını izlemek
 • Müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin önceden belirlenmiş bir limiti aşıp aşmadığının ya da müşteri profili ile tutarlılığının analizi
 • Yüksek risk grubundaki Müşterilerin ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
 • Karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
Yüksek risk grubundaki müşteri profili;

Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olan müşteriler,
Tek bir kripto para alım-satım ya da kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 1.000.000 TL olan ve/veya fazla olan müşteriler,
Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemler gerçekleştiren müşteriler, Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştiren müşteriler ve/veya para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda olan müşterilerdir.

4.3.Şüpheli İşlem Bildirimi

Arsinex,sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemler tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Bilgi Edinme Birimi ile Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu’na bildirilmektedir. Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların yasal temsilcileri, şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır. Şüpheli işlem tanımı, işleme konu mal varlığı değerlerinin yasadışı yollardan elde edilmesinin yanı sıra yasadışı amaçlarla kullanılmasını da kapsamakta olup, bu suretle terörizmin finansmanının (bağlantılı olması dahil olmak üzere) önlenmesi de amaçlanmaktadır. Meşru yasal ve ekonomik amaçları olmayan işlemler. Müşteri’nin bilgi ve belgeleri sağlamaktan kaçındığı veya isteksiz olduğu işlemler. Yürürlükteki mevzuatta tanımlanan yükümlülükler için raporlanması gerekli olan işlemler. Müşterilerin yanıltıcı ve doğrulama yapılamayan bilgi verdiği işlemler. Kripto para alım, satım ve takas işlemlerinin yasaklandığı veya sınırlandığı bölgelerdeki hesaplarla yapılan işlemler ve burada sayılmayan ve yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında şüpheli sayılan/sayılacak işlemler, Arsinex tarafından tespit edilip raporlanacaktır.

4.4.Eğitim

Tüm çalışanlarımız ve memurlarımız, pozisyona özel eğitimin yanı sıra sürekli geniş tabanlı AML eğitimi almaktadır. Bilgili olduklarından ve tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere uyduklarından emin olmak için bu eğitimi en az on iki (12) ayda bir tekrar etmelidirler. Yeni çalışanlar işe başlama tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde eğitim alırlar. Materyaller, testler, sonuçlar, katılım ve tarih dahil olmak üzere uygunluk eğitimi ile ilgili tüm belgeler korunur. Ayrıca uyum eğitim programımız, mevcut yasa ve yönetmelikleri yansıtacak şekilde gerektiği şekilde güncellenmektedir.

4.5.Periyodik İç Denetim

Denetim mekanizması, düzenli olarak AML faaliyetleri ile ilgili raporlar oluşturur ve yönetim kuruluna sunar. Arsinex, kara para aklama ve terörizm finansmanına karşı kanun, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, Arsinex politikaları ve usullerine uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yapmaktadır.

Gizlilik Politikası

Arsinex Yazılım ve Teknoloji Şirketi ("Şirketimiz") olarak, web servis ve dijital kaynaklarımızın herhangi birini kullanan müşterilerimizin veya üçüncü kişilerin ("Kullanıcılar") kişisel verilerinin korunması, bu hususlarda şeffaflık ve karşılıklı güven oluşturmak önceliklerimizdendir.

Web adresimiz https://arsinex.com/ veya uzantıları ve bunlarla birlikte ama bunlarla sınırlı olmamak üzere sosyal medya sayfalarımızı ve/veya dijital kanallarımızı ziyaret etmeniz, hizmet ve ürünlerimizi kullandığınız veya destek hizmetlerimizden yararlandığınız durumlar gibi [email protected] online ve dijital kanallarımız üzerinden ziyaret ettiğiniz anlarda otomatik olan ve/veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

Kişiler verilerinizin Arsinex tarafından işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgiye Kişisel Verilerinin Korunması ile ilgili bölüm ile Çerez Politikası bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Onaylı veri tabanımızda yer almanız halinde ise, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yapılması için ileti gönderilebilecek ve tüm gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. Şirketimiz tarafından gönderilen iletileri almak istemiyorsanız, size sunulan reddetme hakkını kullanarak örneğin; 'https://arsinex.com/ ve/veya sitemizden yeni ürün ve hizmet tanıtımına ilişkin herhangi bir e-posta almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.' bağlantısına tıklayarak, ilgili kanala ait listemizden çıkabilirsiniz.

Sorumluluğın Sınırlandırılması

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", mevcut olduğu şekilde sağlanmaktadırlar. https://arsinex.com/ sitemiz, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti ve/veya taahhüt vermemektedir.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, sitemiz ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. Gerek bu internet sitesinden bağlantı verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri sitemiz tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Sitemizde ve/veya uzantılarında ve/veya internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkı saklıdır.

Ücretler

Arsinex üzerinde gerçekleştirilen işlemlere uygulanan komisyon oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kriptolar arası işlemlerde: Kripto - itibari para arası işlemlerde:
%0.2 %1.5

Arsinex kripto çekim işlemlerinde hiçbir şekilde ücret almamaktadır.Kripto çekim işlemlerinde uygulanan ücret tamamen çekim yapılan ağa aittir ve ağ tarafından belirlenir.

Arsinex, itibari paralarda yapılan çekim işlemlerinde 15 TL sabit ücret uygulamaktadır.Bunun haricinde bankalar tarafından çekim işlemlerinde bulunan komisyon ücreti,bankalar arasında değişiklik döstermektedir ve bu ücret Arsinex'e ait değildir

Kripto Varlıklara İlişkin Genel Risk Bildirimi

İşbu Risk Bilgilendirmesi, Kripto Varlıklar ile ilgili riskler hakkında bilgi edinmeniz için hazırlanmıştır. Kripto Varlıklarda gerçekleştireceğiniz işlemler önemli derecede finansal olarak kayıplara uğramanıza yol açabilir. Kripto Varlıklardaki alım-satım işlemleriniz sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarara da uğrayabilir, yatırımlarınızın tümünü kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, işlemlerinizi gerçekleştirmeye karar vermeden önce, piyasadaki tüm riskleri anlamalı ve tanımalı; finansal durumunuzu dikkate alarak karar vermelisiniz.

Kripto Varlıklara ilişkin piyasa fiyatları sürekli olarak ve/veya çok kısa sürede öngörülemez şekilde değişkenlik gösterebilir. Yükseliş gösterebileceği gibi tam tersine sert düşüşlere de maruz kalabilir. Kripto Varlıkların muhteviyatı gereği gerçekleştireceğiniz işlemleriniz sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Kripto Varlıklara ilişkin olarak, siber saldırı düzenlenmesi, çalınma, çeşitli güvenlik ihlallerinin yaşanması, piyasaya erişimin kısıtlanması, elektronik veya teknolojik arızalar yaşanması, network programının son bulması, geliştiricilerin projeden çekilmesi, kripto varlıkların değer kaybetmesi riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle, e- işlem yapmaya karar vermeden önce, kripto para piyasasında karşılaşabileceğiniz riskleri anlamalı, mali durumunuzu ve sınırlamalarınızı dikkate alarak karar vermelisiniz.

İşbu Risk Bildirimi sizi genel bazı riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Kripto Varlıkların alım-satımı ve transferi, Piyasa Riski, Likidite Riski, Yasal Risk, Cüzdan Riskleri, işlem yapacağınız Kripto Varlığa ilişkin özel riskler, uygulamadan kaynaklı riskler ile Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlanan hizmetlerden kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. İşlem yapacağınız Kripto Varlığa ilişkin riskleri araştırılarak öğrenmenizi, ilgili Kripto Varlığın “White paper” adı verilen tanıtım dokümanını incelemenizi ve devamında uygun bulmanız halinde işlemler yapmanızı tavsiye ederiz.

Kripto Varlıklar dijital ortamda üretilmekte, işlem görmekte, transfer edilmekte olup, bir değerin dijital bir temsilidir. Kripto Varlıklar yerel para birimleri değildir.

Kripto Varlıklar, ulusal para birimleri, emtia, menkul kıymetler veya diğer finansal enstrümanlara ilişkin geleneksel olarak bilinen risklerden farklılık arz ederek kendilerine has özel riskler barındırırlar. Ulusal para birimlerinden farklı olarak devletler veya resmi kurum/kuruluşlar tarafından tedavüle çıkartılmamakta, menkul kıymetlerden farklı olarak devletler veya resmi/özel kurum/kuruluşlar tarafından ihraç edilmemekte ve aksi bildirilmediği sürece arkasında dayanak varlık bulunmamakta, emtialardan farklı olarak fiziksel varlığı bulunmamaktadır.

Kripto Varlıklar, genel olarak yasal düzenlenmesi bulunmayan, dağıtık olarak tabir edilen (merkeziyetçi olmayan) ve anonim bir düzen içerisinde birebir kişiler arasında gerçekleşen işlemler üzerine kurulu bir ağ (network) üzerinde ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla kriptografik yöntemlerle uçtan uca şifrelenmiş bir yapıda varlığını sürdürmektedir.

Kripto Varlık işlemlerinizde likidite garantisi yoktur. İlgili Kripto Varlığın cinsine, ilgili Kripto Varlığın işlem gördüğü ağa (network) veya …. Ve/veya Site platformunda oluşan piyasa koşullarına göre ilgili Kripto Varlık nezdinde likidite artabileceği gibi düşebilir veya Kripto Varlığınızı satabileceğiniz likidit bir piyasa bulunmayabilir.

Kripto Varlıkların işlem gördüğü ağın son bulması, geliştiricilerinin projeden çekilmesi, onaylayıcıların (node vb.) ağdan çekilmesi, Kripto Varlıkların değer kaybetmesi, Kripto Varlıkların ve/veya bunlara bağlı olarak yapılan işlemlerin herhangi bir devlet/resmi/idari otoriteler veya yasal merciler tarafından yasaklanması, tedbir uygulanması, engellenmesi gibi riskler bulunmaktadır.

Şarta bağlı emirlerinizin “Limit Emir” veya “Stop Emir” gibi piyasada oluşacak koşullara göre gerçekleşmeme olasılığı bulunmakta olup, aynı zamanda bu emir tiplerinin kayıplarınızı sınırlama/limitleme olasılığı veya garantisi de bulunmamaktadır.

Yabancı para cinsine dayalı Kripto Varlıklarda, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği ve ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği bilinmelidir.

Sitede, listelenen Kripto Varlıkların her zaman piyasada işlem görmeye devam edeceği konusunda herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmaz. Listelenen herhangi bir Kripto Varlık, Sitenin kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın Şirket ve/veya Site tarafından listeden çıkarılabilir veya işleme kapatılabilir.

Site, herhangi bir Kripto Varlık için piyasaların aktif ve likit olacağına dair bir garanti vermemekte veya taahhütte bulunmamaktadır. Site, Kripto Varlıkların her bir kullanıcı özelinde yasalara uygunluğuna ilişkin herhangi bir tavsiyede bulunmaz, yasalara ilişkin uygulamayı bilmek ve anlamak Sizin yükümlülüğünüzdedir.

Şirket ve/veya Site tarafından cüzdan hizmeti verilmemektedir. Şirket ve/veya Site nezdinde tutulan Kripto Varlıklarınız Şirket ve/veya Site platformunun diğer kullanıcılarının Kripto Varlıkları ve/veya Şirket ve/veya Sitenin kendi Kripto Varlıkları ile birlikte tutulabilir, karışabilir ve mislen iade edilebilir.

Şirket ve/veya Site; Kripto Varlıkların kesintisiz ve her an ulaşılabilir şekilde sunulacağına, Kullanıcının herhangi bir sistem ve donanımı ile uyumlu olduğuna veya uyumlu kalacağına veya kesintisiz çalışacağına ilişkin herhangi bir taahhüt ve garantide bulunmamaktadır.

Şirket ve/veya Site kendi takdirine bağlı olarak, dilediği anda ve dilediği süreyle listelenen Kripto Varlığa ilişkin piyasa performansını kısmen ve/veya tamamen engelleyecek veya önleyecek nitelikte tavan-taban fiyat uygulaması, zorunlu limit emri uygulaması, piyasa emirlerinin kapatılması, maksimum emir değeri sınırı gibi tedbirler alma ve uygulama hakkına sahiptir.

Şirket ve/veya Site cüzdan hizmeti vermemekte olup, aksi Şirket ve/veya Site tarafından bildirilmediği müddetçe işlem gerçekleştirilen Kripto Varlıkları staking veya bonding amacı ile kullanmayı, ağ üzerindeki yönetim veya oy hakkından yararlanmayı, dağıtım (airdrop, fork vb.) veya ödül (elde tutma vb) programları neticesinde tahsis edilecek/dağıtılacak Kripto Varlıkların kendi mülkiyetinize geçmesini istemeniz halinde ilgili Kripto Varlıkları Şirket ve/veya Site nezdindeki hesaplardan kendi cüzdan adresinize çekmeniz gerekmektedir. Şirket ve/veya Site nezdindeki hesaplarda tutulan Kripto Varlıkları için ilgili Kripto Varlığın işlem gördüğü ağda (network) verilen kararlara katılma, oy hakkını kullanma, dağıtım veya ödül programları neticesinde tahsis edilecek/dağıtılacak kripto varlıklardan yararlanma ve/veya tahsis edilecek/dağıtılacak kripto varlıkları kullanıcılara aktarıp aktarmama veya kısmen aktarma hususlarında Şirket ve/veya Site resen karar vermeye yetkili olup, bahse konu yetkinin kullanımı nedeniyle Şirket ve/veya Sitenin herhangi bir sorumluluğu, garantisi, taahhüdü veya zarar tazmini yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu kapsamda, işlem gerçekleştirdiğiniz Kripto Varlıklara ilişkin her türlü hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin tarafınızca yapılması gerekmektedir.

Şirket ve/veya Site, Kripto Varlık alım-satım platformunu işletir ve yönetir ancak aksini belirtmediği sürece herhangi bir alım-satım emrinizde karşı taraf değildir, bu nedenle alım-satım yapacağınız Kripto Varlıkların tarafınızca belirlenen fiyatlardan veya uluslararası mecradaki fiyatlardan işlem göreceğini temin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kripto Varlıkların alım-satım fiyatları Kullanıcıların kendi aralarında, kendi ihtiyaçlarına ve iradelerine göre bağımsız ve karşılıklı pazarlığa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir, Şirket ve/veya Site’nin herhangi bir fiyat garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.

Kripto Varlıklar, varlıklara siber saldırı düzenlenmesi, çalınması, çeşitli güvenlik ihlallerine maruz kalması, piyasaya erişimin kısıtlanması ve piyasa performansının engellenmesi veya önlenmesi, elektronik veya teknolojik arızalar yaşanması gibi riskleri barındırır.

Şirket ve/veya Site; Kripto Varlık alım-satım işlemlerinize sadece aracılık etmekte olup, herhangi bir Kripto Varlığın ihraççısı, işleticisi, yöneticisi veya herhangi bir şekilde hak sahibi değildir.

Şirket ve/veya Site, şüpheli bir faaliyette bulunduğunuz, yasalara veya Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı davrandığınız yönünde makul bir şüphe duyması haline veya meşru nedenlerle; belirli bir süreyle veya süresiz şekilde kısmen veya tamamen hesabınızı dondurabilir, hesabınızda transferleri kısmen ve/veya tamamen engelleyebilir, hesabınızı kapatabilir, hesabınızda bulunan nakit, veya kripto varlıklarınıza tedbir uygulamak suretiyle kullanımını engelleyebilir. Bu halde, hesabınızda işlem gerçekleştiremez veya hesabınızdan transfer yapamazsınız.

Yazılım ve internet bağlantı hatası dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, internet tabanlı bir alım-satım sisteminin kullanılmasıyla ilişkili riskler mevcut olup, bu hususu bilmeniz önemlidir. Size sunulan Servis veya Hizmetleri kullanırken hangi nedenle olursa olsun karşılaşabileceğiniz iletişim arızalarından, kesintilerinden, hatalardan, aksaklıklardan veya gecikmelerden Şirket ve/veya Site sorumluluk kabul etmemektedir.

Kripto Varlık transfer işlemleriniz gerçekleştirildikten sonra iade edilemez ve geri döndürülemez. Bu nedenle, transferi gerçekleştireceğiniz cüzdan adresinin doğruluğunu kontrol etmek Sizin yükümlülüğünüzdedir.

İşlemlerinize başlamadan önce, ödeyeceğiniz tüm komisyonlar, diğer ücretler ve masraflar hakkında bilgi almanız ve mutabık olmanız gerekmektedir. Ücretler ve masraflar parasal olarak ifade edilmiyorsa, Şirket ve/veya Site söz konusu ücretlerin ve masrafların parasal olarak size nasıl yansıtılacağını gösteren anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama veya beyan talep etmelisiniz.

İşbu Risk Bilgilendirme Formu, Şirket ve/veya Site (ARSINEX YAZILIM TEKNOLOJİ ŞTİ. LTD.) ile imzaladığınız/onayladığınız Kullanım Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Daha iyi bir deneyim için